Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Optimaal Zorg rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevrouw P.M de Bruin te Soest, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32114235. 

Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goede zorgverlening. Zo weet u wat u van Optimaal Zorg kunt verwachten en wat onze zorgverleners van u verwachten.

De algemene voorwaarden beginnen met de voorwaarden die betrekking hebben op onze zorgverlening. Aansluitend leest u de voorwaarden die betrekking hebben op zorgverlening thuis. Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Optimaal Zorg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

VOORWAARDEN VOOR ALLE ZORGVERLENING

Algemeen medewerkers (vertegenwoordigers van het zorgbureau, zzp-ers in de zorg die via ons bij u werken) hebben de professionele en morele plicht hun werkzaamheden te verrichten met de nodige zorgvuldigheid en respect voor algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden, zoals die in het dagelijks verkeer worden gebezigd. Daarbij draait het om wederzijds respect, professionaliteit, betrokkenheid en inlevingsvermogen.

Zorgdossier

Onze dienstverlening, zorgovereenkomsten en zorgplannen leveren we en stellen we op aan de hand van een indicatie van de huisarts, transferverpleegkundige en/of van een wijkverpleegkundige. De inhoud van de zorgverlening wordt vastgelegd in een volledig op de persoon toegesneden zorgplan. Uw wensen worden zoveel mogelijk in de zorgverlening betrokken. Het zorgplan maakt deel uit van het digitale cliëntendossier Nedap.

Naast het vastleggen van afspraken is het cliëntendossier een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, zorgvrager en eventuele mantelzorger(s). Optimaal Zorg verwacht dat zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) meewerken aan het opstellen van een correct en volledig dossier.

Zorgvragers hebben het recht een behandeling te weigeren. In dat geval treedt Optimaal Zorg in overleg met zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) om het probleem helder te krijgen en op te lossen, zodat de zorg- en dienstverlening verder naar ieders tevredenheid wordt uitgevoerd. 

Indicatie 

Het aantal uren zorg dat is geïndiceerd, is een gemiddelde. Optimaal Zorg kan en mag hiervan afwijken tot benodigde grens. Als er een aanzienlijke en/of blijvende wijziging in uw zorgbehoefte komt, kan er door zorgvrager, eventuele mantelzorger(s) of door Optimaal Zorg een vervolgindicatie worden aangevraagd en opgesteld. Wanneer de vervolgindicatie afwijkt van de bestaande indicatie, legt Optimaal Zorg de wijziging schriftelijk vast. Wanneer de indicatie vervalt, wordt geen zorg meer verleend. Dan volgt afsluiting van de zorg.

Kosten

Optimaal Zorg registreert de zorguren die zorgvrager ontvangt door middel van een digitale urenregistratie in het digitale cliëntendossier Nedap dat voldoet aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming. Op basis van deze registraties worden de zorguren gedeclareerd.

Voor zorgverlening in PGB waaraan een indicatie van de gemeente en/of zorgkantoor ten grondslag ligt, betaalt zorgvrager de eigen bijdrage thuiszorg die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening ontvangt zorgvrager één keer per vier weken. Over de hoogte van deze eigen bijdrage kunnen zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) meer informatie opvragen bij het CAK in Den Haag, kosteloos te bereiken via telefoonnummer 0800-1925.


Zorgvrager kan ook zonder indicatie zorgverlening krijgen. In deze situatie geldt uiteraard dat zorgvrager zelf de rekening krijgt, gebaseerd op de geldende tarieven voor particuliere zorg.

Betreden woning en aanwezigheid zorgvrager

Wanneer onze zorgverleners thuis bij zorgvrager zorg komen verlenen, moet zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) ervoor zorgen dat ze de woning kunnen binnengaan. Wanneer zorgvrager niet zelf de deur kan openen om de zorgverlener binnen te laten, is het de bedoeling dat zorgverlener dit probleem in eerste instantie zelf oplost. In uiterste noodzaak is het mogelijk om in overleg met Optimaal Zorg een sleutel af te geven. Een en ander wordt vastgelegd in een sleutelovereenkomst.

Zorgverleners mogen alleen bij zorgvragers thuis werkzaamheden verrichten als de zorgvrager thuis aanwezig is. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regels worden afgeweken. Dit moet altijd vooraf zijn besproken met en goedgekeurd zijn door zorgvrager en eventuele mantelzorger(s).

Privacybescherming

Ter bescherming van uw privacy hanteert Optimaal Zorg een privacyverklaring. Deze voldoet aan de actuele wettelijke voorschriften en regels. Onze zorgverleners zijn gehouden zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We verwachten van zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) dat ze zorgvuldig omgaan met de privacy van onze zorgverleners.

Schade

Schade veroorzaakt door onze zorgverleners kunt u in sommige gevallen vergoedt krijgen van uw eigen verzekering. Zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) en de zorgverlener moeten de schade zelf zo snel mogelijk melden bij hun eigen verzekering en diens richtlijnen in deze opvolgen. Zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) moeten schade zo spoedig mogelijk, binnen 72 uur, schriftelijk aan Optimaal Zorg melden.

Optimaal Zorg is niet aansprakelijk voor de door zorgvrager toegebrachte schade als gevolg van gedragingen van de zorgverlener, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de zorgverlener. In die gevallen moet zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) een en ander in direct contact met de zorgverlener in kwestie afhandelen. Als zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) een dergelijk voorval meldt bij Optimaal Zorg worden passende maatregelen genomen. 

Voorzorgsmaatregelen

Bij aanvang van de zorgverlening verlangen we van zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) dat ze onze zorgverleners op de hoogte stellen van al hun eisen/wensen ten aanzien van het gebruik van privé-eigendommen voor zover dit in de uitoefening van de functie van belang is.

We verwachten van zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) dat geld en kostbaarheden op een afgesloten plaats in huis worden bewaard. Het is te allen tijde verboden zorgverleners op de hoogte te stellen van de pincode van zorgvrager bij het doen van boodschappen of voor welke andere reden dan ook. Gebeurt dit toch, dan zijn eventuele gevolgen hiervan voor het eigen risico van de zorgvrager.

Gebruik van auto

In verband met mogelijke schadeveroorzaking en de daaraan verbonden gevolgen, mag de zorgverlener geen werkzaamheden verrichten waarbij gebruik van eigen auto van de zorgvrager of die van derden nodig is. Optimaal Zorg sluit elke aansprakelijkheid in deze uit. Op verzoek van zorgvrager kan hiervan bij hoge uitzondering worden afgeweken. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van Optimaal Zorg. Zorgvrager is, als opdrachtgever, aansprakelijk voor eventuele schade die niet door de verzekering van zorgverlener wordt gedekt en zorgvrager dient zorgverlener een kilometervergoeding te betalen volgens de richtlijnen van Optimaal Zorg.

Klachten 

Optimaal Zorg heeft het liefst tevreden zorgvragers en mantelzorger en is pas tevreden als zorgvrager dat ook is. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen we dat graag. Klachten geven Optimaal Zorg de mogelijkheid de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht klager zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard voor eigen rekening van de klager.

Interne klachtenprocedure

Optimaal Zorg is via SoloPartners aangesloten bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl.

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl
Website www.klachtenregeling.nl
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 085-485 85 60

Wanneer zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) niet tevreden zijn over geleverde zorg, kunnen ze dit in eerste instantie bespreken met de zorgverlener in kwestie. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, kunnen zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) zich met hun klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Optimaal Zorg. De klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld.

Externe beroepsprocedure

Optimaal Zorg is aangesloten bij SoloPartners en werkt voor de afhandeling van klachten en geschillen volgens hun richtlijnen: klik hier voor meer informatie.

Als zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) niet tevreden zijn met de interne procedure en/of de uitkomst daarvan, kunnen zij hun klacht laten behandelen door de externe geschillencommissie, een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden van de Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. Deze commissie behandelt uw klacht en de reactie van degene waarover wordt geklaagd. Daarna doet de commissie een voor beide partijen bindende uitspraak. Deze wordt schriftelijk en persoonlijk aan klager, beklaagde en Optimaal Zorg medegedeeld. De procedure duurt maximaal 6 maanden.

Gedragsnormen

Optimaal Zorg tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, afkomst, seksuele voorkeur, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze zorgvragers, eventuele mantelzorger(s) als voor onze zorgverleners en samenwerkingspartners.

Optimaal Zorg hanteert een gedragscode waarin deze en andere uitgangspunten ten aanzien van bejegening staan beschreven. Bij de omgang met de zorgvrager dienen zorgverleners volgens deze code te handelen.   

Als zorgverleners deze gedragsnormen niet in acht nemen (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kan zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) een klacht indienen, overeenkomstig met de hierboven genoemde klachtenregeling.
Als de zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) handelen in strijd met algemene gedragsnormen, kan Optimaal Zorg de zorgverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en de overeenkomst met zorgvrager opzeggen.

Beloning en cadeaus

Onze zorgverleners ontvangen een vergoeding op basis van een Overeenkomst van Opdracht. We verwachten van u dat u onze zorgverleners geen extra beloning of cadeaus geeft, in welke vorm dan ook.

Verhindering of afwezigheid van langere duur van zorgvragerzijde

Niet tijdig afgezegde zorguren worden in rekening gebracht. Als zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) een afspraak wenst af te zeggen, dient zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven aan Optimaal Zorg. Indien sprake is van overmacht – zoals bijvoorbeeld onvoorziene ziekenhuisopname – geldt deze afzegtermijn niet.

Vakanties of langere afwezigheid van zorgvrager dient zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) minimaal twee weken voordat deze vakantie of afwezigheid plaats zal vinden, door te geven aan Optimaal Zorg. Wanneer vakantie of afwezigheid voor langere duur binnen twee weken vóór kennisgeving aan Optimaal Zorg ingaat, dan wordt de voor die twee weken reeds geplande zorg gedeclareerd.

Door zorgvrager gevraagde beëindiging of vermindering van de zorg

Beëindiging vóór het einde van de indicatie of vermindering van de in de zorgovereenkomst overeengekomen hoeveelheid zorg dient 1 maand voordat beëindiging of vermindering gewenst is, doorgegeven te worden aan Optimaal Zorg.

Overmacht

Wijziging van geplande zorgverlening door omstandigheden buiten de macht van Optimaal Zorg. Optimaal Zorg heeft een inspanningsverplichting tot het leveren van zorg. Als Optimaal Zorg de geplande zorg niet kan verlenen, door ziekte van zorgverleners of door calamiteiten, dan wordt dit zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) zo spoedig mogelijk medegedeeld. De zorg zal in overleg met zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) worden ingehaald op een ander tijdstip of uitgevoerd worden door een andere dan de aanvankelijk ingeplande zorgverlener, eventueel ook op een ander tijdstip.

Beëindiging van rechtswege, door overmacht of na beoordeling van Optimaal Zorg

De zorgverlening wordt beëindigd door Optimaal Zorg indien:

 • Zorgvrager door verhuizing het werkgebied van Optimaal Zorg verlaat;
 • Zorgvrager wettelijk gezien geen recht meer heeft op zorgverlening en geen particuliere zorg wenst;
 • Zorgverlening in redelijkheid niet van Optimaal Zorg verlangd kan worden;
 • Bij overlijden van de zorgvrager;
 • Onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij zorgvrager een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen;
 • Onze zorgverleners niet naar wens kunnen werken bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag van de zijde van de zorgvrager in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat Optimaal Zorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Zorgvragers die Optimaal Zorg niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn;
 • Zorgvragers met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
 • Zorgvragers met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Zorgvragers die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Zorgvragers die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Zorgvragers die verbaal agressief zijn;
 • Zorgvragers en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Zorgvragers die discrimineren;
 • Zorgvragers die de hulp van Optimaal Zorg niet accepteren;
 • Zorgvragers waarbij het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de zorgverlening leidt;
 • Zorgvragers die dermate agressief gedrag vertonen zodat zorgverleners zich bedreigd voelen;
 • Zorgvragers die kampen met agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken;
 • Zorgvragers die kampen met sterke zelfdodingsneigingen;
 • Zorgvragers die verslaafd zijn aan alcohol of drugs;
 • Zorgvragers met zware psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist;
 • Zorgvragers die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.

Zorgweigering

Optimaal Zorg kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg beëindigen of tijdelijk stopzetten als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van Optimaal Zorg kan worden verlangd. Als onvoldoende medewerking van de zorgvrager ertoe leidt dat de medewerker niet onder veilige en gezonde omstandigheden zijn/haar werk kan verrichten, zal – ter bescherming van de gezondheid en welzijn van de zorgverlener – de zorgverleningovereenkomst worden beëindigd.

De volgende omstandigheden kunnen reden zijn om zorg te weigeren of te beëindigen:

 • De lichamelijke belasting is niet aanvaardbaar (bijvoorbeeld een zorgvrager weigert zich te laten helpen met til hulpmiddelen).
 • De hygiënische omstandigheden leveren ernstige gezondheidsrisico’s op (bijvoorbeeld een zorgvrager met een infectieziekte weigert de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en dit valt niet op te lossen door jezelf te beschermen).
 • De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener is in gevaar (bijvoorbeeld de zorgvrager vertoont dermate agressief gedrag dat de zorgverlener niet meer veilig kan werken).
 • De zorgvrager accepteert een hulpverlener niet op grond van huidskleur, geloof, geslacht e.d.
 • De zorgvrager weigert een hulpmiddel en/of aanpassing welke bedoeld zijn om de zorg te kunnen verminderen of stoppen (bijvoorbeeld de zorgvrager weigert een hulpmiddel voor het aantrekken van kousen aan te schaffen).

Optimaal Zorg is gerechtigd de hulp bij het huishouden met onmiddellijke ingang op te schorten en/of de (Zorg)overeenkomst op te zeggen conform procedure zorgweigering en zorgbeëindiging, indien:

 • Zorgvrager enige uit de (Zorg)overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting (geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig nakomt;
 • Zorgvrager, zijn gasten en/of andere derden voor wier gedragingen zorgvrager redelijkerwijs verantwoordelijk (te stellen) is, een huisdier tegen de medewerker opzet(ten) of zich jegens de medewerker schuldig maakt/maken aan discriminatie, racisme, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, seksuele intimidatie en/of dwang;
 • De werkplek van de medewerker (lees: de thuissituatie bij zorgvrager) niet voldoet aan de wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden en zorgvrager weigerachtig blijft de werkplek daarmee in overeenstemming te brengen.

Arbeidsomstandigheden

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Optimaal Zorg verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar zorgverleners. De uit te voeren werkzaamheden worden bij zorgvrager thuis verricht. Dit betekent dat Optimaal Zorg ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de hygiënische situatie voor onze zorgverleners bij zorgvrager thuis.

 • Voor verplegende en verzorgende hulpverlening geldt dat indien nodig er aanpassingen worden gedaan in woonomgeving van zorgvrager, zodat de zorgverleners op veilige en verantwoorde wijze zorg kunnen leveren. Denk hierbij aan plaatsing van hulpmiddelen zoals een hoog/laagbed of het gebruik van een tillift. Indien zorgvrager en/of eventuele mantelzorger(s) niet akkoord gaan met voorgestelde aanpassingen kan dit reden zijn de zorg (deels) stop te zetten;
 • Indien onze zorgverleners in de uitvoering van hun werkzaamheden bij zorgvrager een naar inschatting van Optimaal zorg onaanvaardbaar risico op infecties lopen, dan kan de zorg met onmiddellijke ingang worden beëindigd en de overeenkomst met zorgvrager worden opgezegd;
 • Indien zorgverleners niet meer naar wens kunnen werken, bijvoorbeeld in geval van discriminatie en/of ongewenst (seksueel) gedrag, dan is Optimaal Zorg genoodzaakt maatregelen te treffen ter bescherming van haar zorgverleners;
 • Mocht zorgvrager een huisdier hebben dan verzoeken we zorgvrager, als onze zorgverlener hierom vraagt, het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven. 

VOORWAARDEN HUISHOUDELIJKE VERZORGING
Optimaal Zorg levert alleen huishoudelijke verzorging op particuliere basis.

Huishoudelijke verzorging omvat allerlei activiteiten die te maken hebben met het verrichten van licht tot zwaar huishoudelijk werk, zoals schoonmaken, wassen of boodschappen doen. Optimaal Zorg is een professionele organisatie en wil goede en verantwoorde zorg bieden. Daarvoor worden voor hun taak ervaren, volwassen zorgverleners ingezet, die volgens de richtlijnen en de afspraken werken.


Omdat thuissituaties echter nooit overal hetzelfde zijn, is het ook van groot belang dat zorgvrager en/of mantelzorger(s), bij aanvang van de hulpverlening, onze zorgverleners duidelijk op de hoogte stellen van uw eisen/wensen ten aanzien van wijze van werken, onderhoud van bijvoorbeeld vloeren, meubilair, textiel, gebruik van huishoudelijke apparaten (zoals van wasmachine, droogtrommel) en gebruik van werkmaterialen.

Enkele regels met betrekking tot huishoudelijke verzorging

 • Huishoudelijke verzorging heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant en boodschappen doen;
 • Ramen mogen alleen dan aan de buitenkant gezeemd worden als daarvoor geen gevaarlijke werksituaties ontstaan (bijvoorbeeld op balkons);
 • Ladders mogen niet worden gebruikt, noch in huis, noch buitenshuis;
 • Het tillen van en schuiven met zware meubels en apparaten mag niet worden uitgevoerd door een zorgverlener van Optimaal Zorg zonder hulp van een andere persoon;
 • Grote huishoudelijke hulpbeurten, zoals ramen lappen of vloeren schrobben worden niet vaker dan één keer per maand uitgevoerd;
 • Zie ‘Gebruik van auto’ als er sprake is van boodschappen doen;
 • Het is verboden onze zorgverleners op de hoogte te stellen van pincode bij het doen van boodschappen of om welke andere reden dan ook;
 • Een zorgverlener voor huishoudelijke hulp heeft voor ieder te werken en te declareren uur recht op 5 minuten pauze (dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor een dienst van drie uur een kwartier pauze geldt).

Hygiënisch werken

Onze zorgverleners werken op met inachtneming van een hygiëneprotocol. Zie bijlage.

Materialen en schoonmaakmiddelen

Optimaal Zorg is verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar zorgverleners. Omdat de werkzaamheden thuis bij de zorgvrager worden verricht, worden eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden ter plekke. Daar waar mogelijk is het gebruik van hulpmiddelen verplicht is.
Voor een goede kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke verzorging zijn goede materialen een voorwaarde. Voor alle materialen geldt dat ze veilig, hanteerbaar en deugdelijk moeten zijn. Indien geen werkmaterialen aanwezig zijn, kan de zorgverlener haar werkzaamheden niet uitvoeren en is Optimaal Zorg in uiterste situaties genoodzaakt zijn de hulp op te schorten of te weigeren.


BIJLAGE BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN: HYGIËNEPROTOCOL

1. Algemene hygiëne

De woning van de zorgvrager mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverlenings-proces wordt geschaad. Optimaal Zorg kan de zorg (tijdelijk) weigeren als sprake is van slechte algemene hygiënische omstandigheden.

Als wordt geconstateerd dat de woning te zwaar vervuild is voor het leveren van zorg is actie nodig. Optimaal Zorg kan andere instanties inschakelen (o.a. GGD) die kunnen bemiddelen om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert, zodat de gewenste zorginzet kan worden gegeven.

Probleemaanpak
 1. schoonmaak door familie/vrienden
 2. inschakeling GGD/Gemeentelijke Sociale Dienst
 3. inschakeling schoonmaakbedrijf
2. Hygiëne bij het uitvoeren van de werkzaamheden

Bij werkzaamheden die zorgverleners van Optimaal Zorg bij zorgvragers uitvoeren, staat hygiëne hoog in het vaandel. De uit te voeren werkzaamheden bepalen de maatregelen die nodig zijn om hygiënisch te kunnen werken. In dit protocol wordt voor de verschillende werkzaamheden toegelicht welke maatregelen op het gebied van hygiëne nodig zijn.

Hygiëne aspecten

Persoonlijke hygiëne

OnderwerpRichtlijnen
infecties bij zorgverleners
 • wanneer onder behandeling vanwege infectie, raadpleeg behandelend arts
 • niet onder behandeling, pleeg overleg met Optimaal Zorg
Kleding
 • draag goed wasbare kleding
 • draag overschort bij werkzaamheden met water en in vervuilde situaties
 • draag beschermende kleding bij mogelijkheid van contact met uitscheidingsproducten van zorgvrager
 • draag geen open schoeisel
Nagels
 • kortgeknipt, schoon en goed verzorgd
 • geen kunstnagels
Haarverzorging
 • kort, bijeengebonden of opgestoken haar
 • baard en snor schoon en kortgeknipt
Sieraden
 • verboden ringen, armbanden en polshorloges te dragen
Zakdoeken
 • gebruik papieren zakdoeken
 • gooi zakdoek na 1 x gebruik weg
 • handen wassen na gebruik zakdoek
Handen wassen
 • voor begin werkzaamheden
 • na bezoek aan toilet
 • na snuiten neus
 • na vuil werk
 • na beëindiging werkzaamheden

Hygiëne in het huishouden

OnderwerpRichtlijnen
Algemene werkvolgorde
 • verwijder eerst het grove vuil
 • verwijderen dan het droge stof
 • natte schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren
 • maak gebruikte materiaal schoon en berg het op
 • gooi werkdoekjes in de was
Direct contact
 • plaatsen die frequent worden aangeraakt, dienen vaak schoongemaakt te worden: trekker toilet, deur- en lichtknoppen, handdoeken, ed.
Warmte en vocht
 • keuken en sanitairruimten verdienen extra aandacht bij het schoonmaken
Overbrengen besmettingsbronnen
 • voor huiskamer, keuken, badkamer en toilet verschillende werkmaterialen gebruiken
Zichtbaar verontreinigde oppervlakken
 • oppervlakten die verontreinigd zijn met lichaamsvloeistoffen dienen schoongemaakt te worden met huishoudhandschoen
 • na reiniging deze oppervlakten desinfecteren met chloor of alcohol 70%
 • huishoudhandschoenen na contact met lichaamsvloeistoffen desinfecteren

Hygiëne van voedsel en voedselbereiding

OnderwerpRichtlijnen
Voorkomen besmetting voedsel met bacteriën
 • was handen goed met water en zeep
 • raak voedsel zo min mogelijk met de handen aan
 • gebruik schone hand-, thee- en vaatdoeken
 • overgiet vaatdoek na gebruik met kokend water of doe hem in de was
 • zorg voor schoon kookgerei
 • was schalen, snijplank, blikopener, e.d. meteen na met heet sop
 • gebruik bij voorkeur een kunststof afwasborstel
 • vervang het sop bij sterke verontreiniging
 • doe droogdoek tweemaal per week in de was, bij besmettelijke ziekte dagelijks
 • maak koelkast (ook zelfontdooiende) elke maand schoon
 • zorg voor goede ventilatie in keuken
 • houd zieke mensen uit de keuken
Bereiden van voedsel
 • houd rauwe producten gescheiden van voedsel wat klaar is om te eten
 • verhit voedsel, en vooral (gemalen) vlees, door en door
 • maak gerechten zo kort mogelijk van tevoren klaar
 • als voedsel warm gehouden moet worden, doe dit zo heet mogelijk
 • voedselresten direct opruimen in goed gesloten afvalbak
 • voorkom de kans op infectie met Salmonella-bacteriën
 • bij gebruik van magnetron zonder draaiplateau product enkele malen draaien
 • laat product uit magnetron even in magnetron staan
 • als product ervoor geschikt is, tijdens koken enkele malen door roeren
 • magnetron regelmatig reinigen
 • haal producten zo kort mogelijk van tevoren uit koelkast
Bewaren voedsel
 • de temperatuur van de koelkast moet 4°C zijn
 • in de koelkast moet een goed afleesbare thermometer zijn
 • ontdooi de koelkast bij ijsafzetting
 • koop bederfelijke levensmiddelen het laatst en leg deze meteen in koelkast of diepvries
 • berg voedsel altijd op in koele ruimtes en/of in gesloten potten/bussen/dozen
 • dek voedsel af, ook in de koelkast met huishoudfolie/koelkastdoos
 • zet bederfelijke levensmiddelen na gebruik meteen (afgedekt) in de koelkast
 • ontdooi bevroren vlees in de koelkast in een schaal
 • vries voedsel dat bevroren is geweest, nooit opnieuw in
 • bewaar geen voedsel in geopende conservenblikken
 • koop geen gedeukte conservenblikken
 • gooi conservenblikken die bol staan weg, de inhoud is bedorven
 • op verpakte producten die <0,5 jaar houdbaar zijn, moet in Nederland een tenminste houdbaar tot (THT)–datum staan.